√ جوانے نزد شیخ حسنعلے نخودکے آمد و گفت : 

سـ ه قفل در زندگے ام وجود دارد و سـ ه کلید از شما مےخواهم.


قفل اول اینست کــ ه دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم.


قفل دوم اینکــ ه دوست دارم کارم برکت داشته باشد.

قفل سوم اینکــ ه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.


شیخ فرمود :

براے قفل اول نمازت را اول وقت بخوان.

براے قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان.

براے قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان. 


جوان عرض کرد: سـ ه قفل با یک کلید ؟! 


شیخ فرمود : نماز اول وقت « شاه کلید » است !


منبع : زینت زن=حفظ حجاب((Hejab pix))+عکس+پوستر |نماز اول وقت « شاه کلید » است !
برچسب ها : بخوان ,نمازت ,براے ,دوست ,دوست دارم ,بخوان براے